Wywiad z okazji Jubileuszu CKU z Dyrektor Beatą Płazą

Dla mnie sukcesem są ludzie…Wywiad z okazji Jubileuszu CKU z Dyrektor Beatą Płazą
Beata Płaza

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie
w latach 2007-2017. Inicjatorka wielu nowych form kształcenia w CKU, zwolenniczka nowoczesnych technologii, kreatywności i innowacyjności, entuzjastka kształtowania postaw aktywnego uczenia się przez całe życie.

Była Pani Dyrektorem naszej szkoły w latach 2007-2017.
Jak Pani wspomina tamten czas?

Był to okres życia szkoły, w którym nastąpiło ostateczne odejście szkoły młodzieżowej z Centrum i rozwój form dostępnych dla dorosłych. W Centrum powstało szereg nowych pracowni kształcenia zawodowego oraz znacznie poszerzyło się spektrum możliwości kształcenia w różnych zawodach. Zostaliśmy prekursorami wprowadzenia w naszym województwie edukacji w nowej formie kształcenia – kwalifikacyjnych kursach zawodowych, co było poprzedzone wprowadzeniem nauczania modułowego w niemal wszystkich zawodach kształconych w Centrum. Ponadto w tym okresie nastąpił w Centrum rozwój form pozaszkolnych komercyjnych oraz szkoła uzyskała akredytację Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na większość prowadzonych form pozaszkolnych.

Jakiego przedmiotu uczyła Pani Dyrektor?

Rozpoczynałam pracę w Centrum, wtedy w Zespole Szkół Mechanicznych, w 1987 r. jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, ucząc elektrotechniki i automatyki oraz przedmiotów mechanicznych. Od 1995 r., po ukończeniu na Uniwersytecie Szczecińskim studiów podyplomowych w zakresie informatyki. rozpoczęłam nauczanie przedmiotów informatycznych i kończyłam pracę zawodową w 2017 r. jako nauczyciel informatyki.

Jakie najważniejsze cele stawiała sobie Pani jako dyrektor szkoły i które udało się osiągnąć?

Ważne, by Centrum spełniało swoje funkcje, to znaczy by słuchacz miał możliwość kształcenia w tych kierunkach i zawodach, które wybiera. By kształcenie w Centrum było zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy. By wyposażenie, z którego korzysta słuchacz i nauczyciel było nowoczesne i konkurencyjne wobec innych ośrodków.
Bardzo ważna dla mnie była kadra, zarówno pedagogiczna jak i niepedagogiczna, przede wszystkim poziom wykształcenia pracowników i chęć ciągłego doskonalenia, ale także umiejętność współżycia w grupie i tworzenia właściwej atmosfery szkolnej i dobrych relacji ze słuchaczami.
W mojej ocenie udało osiągnąć się to, by Centrum w środowisku, nie tylko lokalnym, bo także na arenie ogólnopolskiej, było postrzegane jako wiodący ośrodek kształcenia dorosłych, będący prekursorem wprowadzania nowych form kształcenia i zawodów. Świadczą o tym m.in.: uznanie nas za wyróżniające się Centrum w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie oraz pełnienie przeze mnie funkcji wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego.

Co Pani Dyrektor uznaje za sukces w swojej karierze zawodowej?

Dla mnie sukcesem są ludzie, ci absolwenci sprzed wielu lat jak i ci, którzy ukończyli szkołę niedawno. Ich pozytywne opinie dają ogromne wsparcie i wiarę w sens i idee pracy nauczyciela, którym przede wszystkim jestem. Ich wnioski są cenne dla ciągłej ewaluacji organizacji pracy szkoły. Sukcesem również są moi współpracownicy, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, z którymi tworzyliśmy zespół otwarty na innych ludzi, na pracę dla innych.

Jakie chwile wspomina Pani jako najbardziej radosne z życia szkoły?

Radosne chwile są małe i duże, tak jak i sukcesy, cieszą i te niewielkie, i te spektakularne. Wiele jest dobrych chwil, do których będę wracała pamięcią.

Czego życzyłaby Pani szkole z okazji Jubileuszu?

Z okazji Jubileuszu życzę Centrum przede wszystkim tego, co potrzebne jest w codziennej pracy, czyli szerokiej oferty edukacyjnej, nowoczesnego wyposażenia, oczywiście przy pełnym naborze chętnych do nauki słuchaczy. Życzę również uznania w środowisku oraz satysfakcji i dumy z podejmowanych działań i osiąganych wyników.

Dziękujemy za rozmowę.